ORGANIZACIJSKA JEDINICA Ured Gradonačelnika
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dijana Primorac, Viši samostalni referent
Telefon: 036 805 060
E-mail:
dijana.tajnica@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Procjena vrijednosti nekretnine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o porezu na promet nekretnina HNŽ, član 10. (“Narodne novine HNŽ”, broj 8/02, 5/04, 11/08, 5/12 i 9/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za rad povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 0,2% od procijenjene vrijednosti nekretnine, a ne može biti niža od 100 KM po procjenjivanoj nekretnini. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Opis nekretnine
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elektronska prijava Porezna uprava Original
Ugovor o kupoprodaji ili Ugovor o darovanju Stranke Original ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva