ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za proračun, riznicu i računovodstvo
DJELATNOST(I) Proračun i financije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anica Škipina, Šef službe
Telefon: 036 805 052
E-mail:
anica.skipina@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat pogrešno ili više uplaćenih pristojbi na račun grada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o trezoru, član 24. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 79/07).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv poduzeća-Ime i prezime odgovorne osobe
JMBG/ID broj
Ime roditelja
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon, E-mail
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi