ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branislav Šajinović, Ozrenka Raguž-Doko matičari,
Slavica Masnić Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
branislav.sajinovic@capljina.ba, ozrenka.raguz.doko@capljina.ba, slavica.masnic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje rođenja djeteta, tek upisom stiče pravnu sposobnost.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 13. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 72. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Zdravstvena ustanova rođenja djeteta Original Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvadak iz matične knjige vjenčanih (za roditelje) Matični ured Original
Izvadak iz matične knjige rođenih (za roditelje) Matični ured Original
Uvjerenje o državljanstvu (za roditelje) Matični ured Original
Osobna iskaznica (za roditelje) MUP Ovjerena kopija
CIPS potvrda (za roditelje) MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva