ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branislav Šajinović, Ozrenka Raguž-Doko matičari,
Slavica Masnić Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
branislav.sajinovic@capljina.ba, ozrenka.raguz.doko@capljina.ba, slavica.masnic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu inozemne isprave.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Zakon o državljanstvu Federacije BiH, član 5. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 125.a (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKR-a ili izvod iz MKR-a propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inozemstvu Matični ured Original
Izvod iz MKR-a roditelja Matični ured Original
Izvod iz MKV-a roditelja Matični ured Original
Uvjerenje o državljanstvu za roditelje Matični ured Original
Izjava o nacionalnosti Matični ured Original
Dokaz o prebivalištu roditelja (ako ima, a ako ne onda matičar pribavlja po službenoj dužnosti) MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva