ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branislav Šajinović, Ozrenka Raguž-Doko matičari,
Slavica Masnić Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
branislav.sajinovic@capljina.ba, ozrenka.raguz.doko@capljina.ba, slavica.masnic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu isprave inozemnog organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 125. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKU ili izvod iz MKU propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inozemstvu Matični ured Original
Izvod iz MKR-a umrle osobe Matični ured Original
Izvod iz MKV ili podatak o mjestu u kojem se vodi MKV Matični ured Original
Putovnica umrle osobe MUP Ovjerena kopija
Dokaz o zadnjem prebivalištu umrle osobe (ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti) MUP Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva