ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vildana Maslać, Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
vildana.maslac@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, član 20. stav 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 125.-138. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13 i 82/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKR-a Matični ured Original
Uvjerenje o državljanstvu BiH Matični ured Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
CIPS potvrda MUP Original
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva