ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Vildana Maslać, Viši stručni suradnik za matične knjige
Telefon: 036 805 052
E-mail:
vildana.maslac@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da se stranci omogući korištenje djevojačkog prezimena nakon razvoda braka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 24. stav 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12, 80/14); Naputak o načinu vođenju matičnih knjiga, točka 88. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnositelja zahtjeva
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Općina/Grad
Naziv službe za matične knjige
Matična knjiga u kojoj se traži ispravka
Ime i prezime osobe za koju se traži ispravka
Ime (postojeći i novi podatak)
Prezime (postojeći i novi podatak)
Potpis podnositelja zahtjeva (prezime i ime)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Matični ured Original
Presuda o razvodu braka Sud Original ili ovjerena kopija
Izjava o vraćanju na djevojačko prezime Općina Original
Osobna iskaznica MUP Ovjerena kopija
CIPS potvrda MUP Original
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi