ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba opće uprave
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ninoslav Vukelja, Viši referent i Željka Bogdan, Referent
Telefon: 036 805 052
E-mail:
ninoslav.vukelja@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službene novine SRBIH”, broj 37/71, 33/75 i 39/75); Uredba o kancelarijskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98); Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Ovjera potpisa 3 KM po potpisu Gotovina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid
Dokaz o uplati Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan, a najkasnije u roku 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva