ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba gospodarstva
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Božica Kevo, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
bozica.kevo@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Daje se odobrenje za početak obavljanja obrtničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, 8., 9., 11., 12., 16.(3) i 27.(1) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11); Zakon o obrtu, član 7. i 11. (“Narodne novine HNŽ”, broj 6/08); Pravilnik o minimalnim, tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, sve odredbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/09, 72/11); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH” broj 47/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba 50 KM – prva registracija. Naredna registracija – 88 KM. Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
1. Osnovno zanimanje; 2. Dopunsko zanimanje; 3. Zajednički obrt (zaokružiti traženo)
Ulica i broj
Vrsta djelatnosti
Naziv obrta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice Matični ured/MUP Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalnu skrb Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s Centrom za socijalni rad (Odnosi se na stranke s područja općine Čapljina)
Uvjerenje da pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud mjesta prebivališta Original
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (potrebno samo kada je u pitanju rad s prehrambenim proizvodima) Dom zdravlja Original
Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma) Obrazovna ustanova Kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu ili izjava podnositelja zahtjeva da nije u radnom odnosu – za osnovno zanimanje Zavod za zapošljavanje/podnositelj zahtjeva Original
Dokaz da je u radnom odnosu ili da je u mirovini – za dopunsko zanimanje Poslodavac/Fond MIO-PIO Original
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Općina Original Izjava se preuzima u šalter sali ili uredu br. 26
Suglasnost nadležnog Ministarstva (samo za obavljanje posebnog obrta) Nadležna Ministarstva Original
Ugovor o osnivanju zajedničke radnje (samo za zajednički obrt) Stranke Original ili ovjerena kopija
Ugovor o zakupu (ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik prostora/zemljišta) Stranke Ovjerena kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva