ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje urbanističke suglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 49., 53., 55. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14); Odluka o provođenju Prostornog plana općine Čapljina za period 2010.-2020., sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/12, 4/12, 5/12, 2/13); Odluka o provođenju detaljnog plana (regulacijski plan, zoning plan, urbanistički projekt ili plan parcelacije), sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina” broj 4/17, 3/17, 1/17, 1/16, 3/16, 1/15, 2/15, 4/14, 3/14, 1/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za izgradnju stambenog objekta, gospodarskog objekta (štaIe, svinjca i sl.) površine do 100 m2, pomoćnog objekta ( garaže, ostave) površine 15-50 m2, privremenih montažnih objekata površine 12-50 m2, tende – 18 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnog objekta (površina poslovnog prostora do 50 m2) – 36 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnog objekta (površina poslovnog prostora od 51-100 m2) – 72 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnih objekata (površina poslovnog prostora 101-500 m2) i poslovnog prostora do 500 m2 – 90 KM; Za izgradnju poslovnog prostora površine 501-1000 m2 – 180 KM; Za izgradnju stambeno-poslovnih objekata (zgrada kolektivnog stanovanja) i poslovnih objekata preko 1000 m2 – 270 KM; Za izgradnju objekata na parceli površine 1 ha ili linearnih infrastrukturnih objekata duljine do 1 km – 450 KM; Za izgradnju objekata na parceli površine 1-5 ha ili linearnih infrastrukturnih objekata duljine 1-5km – 720 KM; Za izgradnju infrastrukturnih objekata duljine preko 5 km – 900 KM; Za izgradnju trafostanica, antenskih stupova, predajnika i sl. – 450 KM; Za izgradnju javnih i vjerskih objekata – 90 KM; Za izgradnju farmi, kamenoloma, betonara, benzinskih crpki i sl. – 450 KM; Za postavljanje solarnih kolektora na postojeće objekte vrijednost pristojbe se obračunava kao i vrijednost pristojbe za objekt na koji se kolektor postavlja; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu vrijednost se obračunava po m2 prostornog obuhvata na koji su paneli postavljeni i to: do 1000 m2 – 450 KM; od 1.001 do 5.000 m2 – 675 KM; od 5.001 do 10.000 m2 – 900 KM; preko 10.000 m2 – 1350 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Vrsta i opis gradnje Podnositelj zahtjeva Original
Idejni projekt (2x) koji sadrži: tehnički opis, situacijsko rješenje, sve osnove građevine, najmanje jedan presjek kroz građevinu, sva pročelja građevine, obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih uvjeta Projektantska kuća Original
Prethodna elektroenergetska suglasnost JP EP HZ HB d.d. Mostar Original
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Original
Komunalna suglasnost JKP Čapljina Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s JKP Čapljina (uz naknadu koju plaća stranka)
Suglasnost cesta (po potrebi) JP Ceste FBIH/Ministarstvo prometa i veza HNŽ Original
Vodoprivredni uvjeti (po potrebi) Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Original
Posebni uvjeti građenja iz oblasti zaštite od požara i eksplozija (po potrebi) MUP HNŽ Original
Suglasnost za zaštitu spomenika (po potrebi) Zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine HNŽ/Zavod za zaštitu spomenika FBIH Original
Suglasnost za izgradnju u graničnom pojasu (po potrebi) Granična policija BiH Original
Okolišno dopuštenje (po potrebi) Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ Original
Sanitarna suglasnost na lokaciju (po potrebi) Služba gospodarstva općine Čapljina Original
Suglasnost za izgradnju u zaštitnom pojasu (po potrebi) Željeznice FBIH Original
Poljoprivredna suglasnost (po potrebi) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ Original
Za pravne osobe: ID broj Porezna uprava Kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, uz mogućnost produženja za još 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva