ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje urbanističko tehničkih i drugih uvjeta za privremeno postavljanje reklama i reklamnih panoa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 53. i 55. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14); Odluka o naknadi za postavljanje reklama u općini Čapljina, član 2., 3. i 4. (“Narodni list općine Čapljina”, broj 4/2007).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 90 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za reklamnu površinu po m2 uz magistralnu cestu M-17 i M-6 – 80 KM; po m2 uz regionalnu cestu 40 KM; po m2 uz lokalnu cestu kroz naseljena mjesta općine – 15 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722465 Primatelj: Depozitni račun Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Zemljišno-knjižni izvadak ili Ugovor o zakupu Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/Stranke Ovjerena kopija
Idejni projekt 2x Projektantska kuća Original
Za pravna lica: ID broj Porezna uprava Kopija
Suglasnost JP Ceste FBIH/Ministarstvo prometa i veza HNŽ Original
Komunalna suglasnost (po potrebi) JKP Čapljina Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s JKP Čapljina (uz naknadu koju plaća stranka)
Prethodna elektroenergetska suglasnost (po potrebi) JP EP HZ HB d.d. Mostar Original
Telekomunikacijska suglasnost (po potrebi) JP HT d.d. Mostar Original
Dokaz o uplati Banka/Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za tekuću godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva