ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izmjena urbanističke suglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 53., 55. i 56. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/04, 4/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 7 KM Gotovina ili uplatom na račun: 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička suglasnost čija se izmjena traži Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
2x idejni projekt Projektantska kuća Original
Prethodna elektroenergetska suglasnost JP EP HZ HB d.d. Mostar Original
Komunalna suglasnost JKP Čapljina Original Pribavljati po službenoj dužnosti kada se potpiše sporazum s JKP Čapljina (uz naknadu koju plaća stranka)
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Original
Suglasnost cesta (po potrebi) JP Ceste FBIH/Ministarstvo prometa i veza HNŽ Original
Vodoprivredni uvjeti (po potrebi) Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Original
Posebni uvjeti građenja iz oblasti zaštite od požara i eksplozija (po potrebi) MUP HNŽ Original
Suglasnost za zaštitu spomenika (po potrebi) Zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine HNŽ/Zavod za zaštitu spomenika FBIH Original
Suglasnost za izgradnju u graničnom pojasu (po potrebi) Granična policija BiH Original
Okolišno dopuštenje (po potrebi) Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ Original
Sanitarna suglasnost na lokaciju (po potrebi) Služba gospodarstva grada Čapljina Original
Suglasnost za izgradnju u zaštitnom pojasu (po potrebi) Željeznice FBIH Original
Poljoprivredna suglasnost (po potrebi) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ Original
Kopija katastarskog plana (po potrebi) Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
ZK Izvod (po potrebi) Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Ovjerena kopija
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.