ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Marijo Kraljević, Viši stručni suradnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
marijo.kraljevic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za gradnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 31. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/13); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 54.-56. (“Službene novine Federacije BiH, broj 39/03, 22/06, 43/10); Odluka o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na području općine Čapljina, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 3/07, 3/08, 6/10, 1/11, 4/13, 1/15); Odluka o uvjetima i načinu dodjele i korištenja građevinskog zemljišta, sve odredbe (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/07, 2/07, 5/07, 4/08, 5/10, 4/11, 5/12, 2/13, 2/15 i 1/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za gospodarske objekte (štale, svinjce i sl.) površine do 100 m2, pomoćne objekte (garaže, ostave i sl.) površine 15-50 m2, privremene montažne objekte površine 12-50 m2 i tende – 18 KM; Za stambene objekte površine do 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine do 200 m2 – 0.45 % od građevinske vrijednosti objekta; Za stambene objekte površine veće od 300 m2, stambeno-poslovne objekte, poslovne i gospodarske objekte površine veće od 200 m2 – 0.20 % od građevinske vrijednosti objekta; Za linearne infrastrukturne objekte duljine do 1000 m – 0.45 KM/m; Za linearne infrastrukturne objekte duljine veće od 1000 m – 0.20 KM/m; Za trafostanice, antenske stupove, predajnike, benzinske crpke i sl. – 450 KM; Za javne, vjerske objekte – 90 KM; Za farme, kamenolome, betonare i sl. – 450 KM; Za postavljanje reklama i reklamnih panoa – 90 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu, do 1000m2 – 450 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 1001-5000m2 – 1350 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu od 5001-10000m2 – 2250 KM; Za postavljanje solarnih kolektora koji se postavljaju na parcelu preko 10000m2 – 2700 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada iz osnova prirodnih pogodnosti I zona – 29 km po m2; II zona- 19 km po m2 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722435 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta I gradska zona – stambeni prostor 100 KM; poslovni prostor 160 KM; prateći objekti stanovanja 50 KM. II gradska zona – stambeni prostor 20 KM; poslovni prostor 40 KM; prateći objekti stanovanja 15 KM. I zona ostalog građevinskog zemljišta – stambeni prostor 5 KM; poslovni prostor 8 KM; prateći objekti stanovanja 3,50 KM; gospodarske građevine 2,50 KM. II zona ostalog građevinskog zemljišta – stambeni prostor 3 KM; poslovni prostor 5 KM; prateći objekti stanovanja 2 KM; gospodarske građevine 1,50 KM. III zona ostalog građevinskog zemljišta – stambeni prostor 1 KM; poslovni prostor 3 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722433 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Godišnja naknada za postavljenu instalaciju 2 KM po m dužnom instalacije postavljene na javnoj površini ili iznad javne površine, kao i na zemljištu u državnom vlasništvu ili iznad zemljišta u državnom vlasništvu, u I i II zoni;
0,5 KM po m dužnom instalacije postavljene na ostaloj ili iznad ostale javne površine, kao i na ostalom ili iznad ostalog zemljišta u državnom vlasništvu.
3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722461 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Naknada za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija 1. Za podzemne instalacije u gradskom građevnom zemljištu, I i II zona, u visini od 20 KM po m2 instalacije; 2. Za nadzemne instalacije u gradskom građevnom zemljištu, I i II zona, u visini od 2 KM po m2 instalacije; 3. Za podzemne instalacije na ostalom građevnom zemljištu u visini od 4 KM po m2 instalacije; 4. Za nadzemne instalacije na ostalom građevnom zemljištu u visini od 1 KM po m2 instalacije; 5. Za podzemne i nadzemne instalacije na van građevnom zemljištu na prostoru Općine u visini od 1 KM po m2 instalacije. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722461 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Naknada na ime oslobađanja izgradnje skloništa 1% od ukupne vrijednosti građevinskog dijela objekta i unutarnjih instalacija. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722433 Primatelj: Depozitni račun grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Vrsta i opis gradnje
k.č.br.
Stari k.č.br.
K.O.
Mjesto
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička suglasnost Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Kopija katastarskog plana s jasno definiranom katastarskom česticom na kojoj će biti izgrađena građevina Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Dokaz o pravu gradnje Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda/stranke ugovora Original
3x glavni projekt Projektantska kuća Original
Pisani konačni izvještaj o obavljenoj kontroli glavnog projekta Projektantska kuća Original
Pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj nostrifikaciji u slučajevima iz člana 28. Zakona o gradnji HNŽ Projektantska kuća Original
Elaborati o istražnim radovima, ako su podaci iz njih poslužili za izradu glavnog projekta, te tehnološki elaborat ako je potreban Projektantska kuća Original
Drugi prilozi određeni posebnim zakonom (po potrebi) Podnositelj zahtjeva Original
Suglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti (po službenoj dužnosti) Suglasnosti nadležnih tijela Original
Potvrda, odnosno mišljenje o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta, s posebnim uslovima sadržanim u urbanističkoj saglasnosti ili s odredbama posebnog zakona ili propisa donesenog na osnovu toga zakona (po potrebi) Projektantska kuća Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
Protupožarna suglasnost na projektnu dokumentaciju (po potrebi) MUP HNŽ Original
Sanitarna suglasnost na projektnu dokumentaciju (po potrebi) Služba gospodarstva Original
Vodoprivredna suglasnost na projektnu dokumentaciju (po potrebi) Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Original
Suglasnost cesta na projektnu dokumentaciju (po potrebi) JP Ceste FBiH/Ministarstvo prometa i veza HNŽ Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine od dana pravomoćnosti
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva