ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba prostornog uređenja i graditeljstva
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irena Bakalar Bulum, Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036 805 052
E-mail:
irena.bakalar-bulum@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uvjerenje služi kao dokaz da za građevine koje su izgrađene do 31.05.1974. godine i koje se još uvijek koriste za predviđene namjene, a za koje do sad nije dobiveno odobrenje za uporabu, smatrat će se da imaju uporabnu dozvolu. Također, za građevine za koje je izdano pravomoćno odobrenje za građenje do travnja 1992. godine, i koje se još uvijek koriste za predviđene namjene, a za koje dosad nije dobiveno odobrenje za uporabu, smatrat će se da imaju uporabnu dozvolu, ako su iste izgrađene u skladu sa izdanim odobrenjem za gradnju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. i 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 62. (“Narodne novine HNŽ”, broj 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba za izdavanje uvjerenja 50 KM 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722131 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Ime i prezime
Ime roditelja
Adresa
Kontakt telefon
Kontakt osoba
Vrsta uvjerenja
Svrha izdavanja uvjerenja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za gradnju Služba prostornog uređenja i graditeljstva Kopija
Izjava da se objekt koristi za namjenu za koju je izgrađen Podnositelj zahtjeva Original
Kopija katastarskog plana sa snimljenim stanjem na terenu Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Uvjerenje o godini avionskog snimanja za to naselje Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova Original
Dokaz o uplati Općina/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva