ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Stjepan Pažin, Stručni suradnik
Telefon: 036 811 221
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54., 55., 56., 59., 61. i 62. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za snimanje promjena nastalih izgradnjom ili dogradnjom građevinskih objekata Za jedan individualni stambeni objekt -135 KM; za svaki sljedeći individualni objekt na istoj parceli – 65 KM; za jedan poslovni, privredni objekt i objekte kolektivnog stanovanja – 300 KM; za svaki sljedeći poslovno-privredni objekt na istoj parceli -100 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722516 Primatelj: Grad Čapljina
Naknada za promjenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta Za jedan objekat – 50 KM; za svaki sljedeći na istoj parceli – 10 KM. 3060 0700 0103 5102 Vrsta prihoda: 722516 Primatelj: Grad Čapljina
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Vrsta promjene
Katastarska općina
Broj katastarske čestice
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za gradnju Služba prostornog uređenja i graditeljstva Ovjerena kopija
Uporabna dozvola Služba prostornog uređenja i graditeljstva Ovjerena kopija
Dokaz o uplati Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi