ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Grizelj, Stručni savjetnik
Telefon: 036 811 221
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je poboljšanje uvjeta življenja – sve od javnog interesa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izvlaštenju, član 27. i 28. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07, 36/10 i 25/12).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Naziv pravnog društva
Adresa
Kontakt telefon
Svrha
k.č.
K.O.
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o utvrđivanju općeg interesa Vlada FBIH/Općina Kopija
Elaborat izvlaštenja nekretnina Projektantska kuća Original
Potvrda o visini raspoloživih sredstava Korisnik izvlaštenja (Banka) Original
Punomoć za zastupanje Podnositelj zahtjeva Original
ZK izvod Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Original
Posjedovni list Služba geodetskih i imovinsko pravnih poslova ili Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Original
Dokaz o pokušaju sporazuma s vlasnikom nekretnine Stranke Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva