ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prava branitelja i socijalnu skrb
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i socijalna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivanka Blažević, Stručni savjetnik
Telefon: 036 805 052
E-mail:
ivanka.blazevic@capljina.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 38. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/04, 54/05, 70/07 i 9/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (Ime roditelja) prezime
Broj osobne iskaznice/lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Podaci za poginulog; umrlog; nestalog pripadnika HVO-a, A BiH i MUP-a (ime-ime oca-prezime; datum i mjesto rođenja; datum pogibije ili smrti ili nestanka; mjesto pogibije; kao pripadnika HVO-a, A BiH, MUP-a; okolnosti pogibije ili smrti ili nestanka)
Podaci za podnositelja zahtjeva i korisnike prava (ime-ime oca-prezime; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; prebivalište; je li kažnjavan;
Ime i prezime članova obitelji/porodice-korisnika prava
Godina rođenja članova obitelji/porodice-korisnika prava
Mjesto rođenja članova obitelji/porodice-korisnika prava
Obiteljska/porodična invalidnina
Uvećana obiteljska/porodična invalidnina (poginuli sin bio jedino dijete)
Uvećana obiteljska/porodična invalidnina (roditelj, bračni drug koji nema djece ili ima djece koja su nesposobna za privređivanje i dijete bez oba roditelja)
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva i ostale korisnike prava Matični ured Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih (za supružnika) Matični ured Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Nadležni Sud Original
Uvjerenje da ne primaju naknade po istom osnovu Fond MIO/PIO Original
CIPS potvrda MUP Original
Ovjerena izjava supruge sa dva svjedoka da nije stupila u bračnu ili izvanbračnu zajednicu Općina Original
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova koja je konstatirala smrt Original
Ovjerena izjava supruge da je živjela u zajedničkom kućanstvu s pokojnim Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva